پرینترهای سه بعدی

پرینترهای سه بعدی

پرینترهای سه بعدی


پرینترهای سه بعدی

ﻣﻘﺪﻣﻪ :

ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از ﻓﻦ آوري ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﯾﻪ اي (اﻓﺰودﻧﯽ) اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰودﻧﯽ (ﻻﯾﻪ اي) ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ و ﺳﺎده ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . پرینتر سه بعدی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮود را، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.


ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﺎپ :

روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ :

1- اﺧﺘﺮاع ﭼﺎپ ﺧﺸﮏ (زﯾﺮاﮐﺲ) Electrophotography ﺗﻮﺳﻂ *ﭼﺴﺘﺮ ﮐﺎرﻟﺴﻮن* در ﺳﺎل 1938.

2- ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻟﯿﺰري ﺑﻪ ﻧﺎم EARS ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس *ﮔﺮي اﺳﺘﺎرك ودر* ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي دﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﯽ زﯾﺮاﮐﺲ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭘﺮﺗﻮ ﻟﯿﺰر ﺑﻪ آن اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻟﯿﺰري را در ﺳﺎل 1977 اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

3- اﺧﺘﺮاع ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺟﻮﻫﺮ اﻓﺸﺎن در ﺳﺎل 1976 و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎل 1988.

4- ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻮﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ (ﺣﮑﺎﮐﯽ روي ﺳﻨﮓ) ﺗﺠﺎري در ﺳﺎل 1986.

5 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ پرینتر سه بعدی اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎل 2003.

از ﺳﺎل 2003 رﺷﺪ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻓﺮوش پرینتر سه بعدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻗﯿﻤﺖ چاپگر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻮاﻫﺮات، ﮐﻔﺶ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﻤﺎري، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺧﻮدرو، ﻫﻮاﻓﻀﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﯿﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ پرینتر سه بعدی رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﺮا پرینتر سه بعدی ؟

ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﻧﻮ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ کفش ورزشی ﺑﺨﺮﯾﺪ. ﭘﺮوﺳﻪ عادی آن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: زﯾﺮ و ﮐﺮدن ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻃﺮح و پرو آن، ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ کاملا راحت و مناسبند.

حالا ﺑﻪ ﺟﺎي آن، اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ: ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ در اﻧﺪازه درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ در ﻃﺮح و رﻧگ مورد علاقه شما، ﺑﺮ روي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻃﺮح از وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن آن؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ و ﭼﺎپ و با آرامش نهار خوردن، در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه روي ﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺴﺎزد.

وقتی برمی گردید، ﮐﻔﺶ ﻫﺎي ﺗﺮﯾﻨﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺳﻪ را ﺑﺮ روي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨید و ﻟﻨﮕﻪ دوم را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؛ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.

در اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي “ﺳﺎﺧﺖ مکمل ها” اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده صنعت ساخت اﺑﺰارﻫﺎی خاصی از قبیل ﭘﺮﯾﻨﺘﺮهای ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ست.

ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ به سرعتی در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن هستند ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار روﻣﯿﺰي استفاده شوند.

آﻧﻬﺎ راﻫﺸﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ادارات، ﻃﺮاﺣﺎن، ﻣﻌﻤﺎران و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ها و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺧﺘﺮاع ﺗﺠﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﯽ، ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺷﯽ و ﺳﻄﺢ پیچیدگی ﺟﺰﺋﯿﺎت آن، ﭼﺎپ ﮐﺮدن ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺷﯽ ﺳﺎده ﮐﻪ در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺪود ﯾﮏ روز ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ دستگاه های ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 0.1 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارهای قدرتمند ﻃﺮاﺣﯽ این امکان را ﻣﯽ دﻫند ﮐﻪ ﺷﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞتولید ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻋﻈﯿﻢ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

ﻣﺪل ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪس ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ. در روش سنتی این نمونه ها ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﻪ اي از ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك رس، ﭼﻮب و آﻫﻦ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت کند و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺖ، ﺣﺘﯽ شاید اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪل از آﻧﭽﻪ که ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎده تر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ، مثل ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﻔﺶ، اما در ﻋﻤﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ داشته اند. داوﯾﺪرﯾﺲ (ﻣﺪﯾﺮاﺟﺮاﯾﯽ) Objet ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: “داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪه اي را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ، در دﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﮐﭙﯽ دﯾﮕﺮي از آن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ”

ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ :

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي رﻗﯿﺐ در اﻧﺠﺎم ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي وﺟﻮد دارﻧﺪ اما ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ این شرکتها در روش انتخابی آنها در اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ شده ست. ﺑﺮﺧﯽ از روش ﻫﺎ از ذوب ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:

1- پخت ﻟﯿﺰری گزینشی (SLS)

2-رﺳﻮب مواد مذاب (FDM)

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی مختلف، ﻣﻮاد ﻣﺎﯾﻊ (ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺒﻮد داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ) را ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ، ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

 

روش های چاپ سه بعدی :

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ته نشینی ﻣﻮاد ﻣﺬاب :

این نوع مدل سازی، ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي پیشرفته ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ Stratasys اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻓﺮآﯾﻨﺪ FDM ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ (تار) ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ از ﯾﮏ ﻗﺮﻗﺮه و ﺗﻐﺬﯾﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺟﺪا، ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺑﺮاي ذوب آن و رﺳﻮب آن در الگو مشخص شده، اﺳﺖ. ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ذوب ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻻﯾﻪ ﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد مکانیزم کاربردی شی، تقویت کننده ای از ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل آزاد بین ﺷﮑﺎف ﻗﻄﻌﺎتِ ﻣﺘﺤﺮك ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد. این تقویت کننده ها ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪاً اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﻮب ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺎپ ﺟﻮﻫﺮ اﻓﺸﺎن :

در این روش ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ،  قشری (طبقه ای) از مدل را همزمان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﮏ ﻻﯾﻪ از ﭘﻮدر ( ﮔﭻ، ﯾﺎ ﺻﻤﻎ ) اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و سپس اهرمی را در ﺳﻄﺢ ﻣقطعی از مدل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﭼﺎپِ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ رﻧﮕﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ. در اﯾﻦ روش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ناهمواری ها و برآمدگی ها به خوبی اجرا می شوند.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎلی ﻧﻮر :

در ﭘﺮدازش نوری (DLP) ، ﻣﺨﺰن ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺎﯾﻊ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر کنترل شده ی ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در این فرآیند ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺨﺖ و ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. سپس روﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺷﮑﺎف ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺎﯾﻊ دوﺑﺎره در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ Zcorp ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﯾﻊ DLP اﺳﺖ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر :

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﯾﮑﺮدﻫﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﭘﯽ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي رﯾﺰ اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ، رﺳﺎﻧﻪ ادﻏﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎ و دﯾﻮاره ﻧﺎزك در ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دادن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر، ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﯾﮏ ﻟﯿﺰر ﺑﺮاي ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﮐﺮدن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ دادن ﺟﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ روش ﭘﺨﺖ ﻟﯿﺰر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺨﺖ ﻟﯿﺰر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (٢(DMLS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰات اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﯾﺰﺳﺎﺧﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻮﻟﯿﻤﺮي ﺷﺪه 2 ﻓﻮﺗﻮن (واﺣﺪ ﺷﺪت ﻧﻮر وارده ﺑﺮ ﺷﺒﮑﯿﻪ) درﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد، ﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي در ﯾﮏ ﺑﻠﻮك از ژل ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﺰر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ژل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮك، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻟﯿﺰر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ژل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪا و ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه زﯾﺮ 100 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮك و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .

ﻫﺮ روش ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﻮدش را دارد، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﭘﻮدر ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اي ﮐﻪ ﺷﯽ از آن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻋﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﭼﺎپ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي رﻧﮕﯽ .

نویسنده یاسر نوروزی

جمع آوری شده توسط تیم وب سایت چاپ رازک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *