سلام ، افست

کاربن لست چند نسخه ای

کاربن لست به صفحاتی گفته میشود که به کپسولهای میکروسکپی به رنگ سیاه یا آبی آغشته هستند که در اثر فشار شکسسته میشوند و موجب ایجاد رنگ و انعکاس رنگ روی صفحه های زیرین میگردد و هر سطح این کاغذ ها پوشیده شده از میلیونها کپسول میکروسکپی که کاملا خشک شده است و هیچ نیازی به کاربن نیست و این نوع متریال بیشتر در چند نسخه ای چاپ میشود و به انتخاب شما خدمات دیگر از وب سایت چاپ رازک

کاربن لست خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.com

کاربن لست افست

  • شما میتوانید تعداد سرچسب در صحافی مشخص کنید
  • Max. file size: 64 MB.