متفاوت و قابل تحصین

پوستر دیواری

پوستر دیواری دیوار پوشی است مانند کاغذ دیواری با این تفاوت که طرحهای روی آن مانند پوستر از شکل ، طرح و موضوع کامل و بزرگ مانند تصاویر مناظر، ساحل که اطراف آن تشکیل شده است . و اکثر به صورت 3 بعدی بوده به همین خاطر پوستر دیواری 3 بعدی خطاب می شود .

خدمتی خاص از وب سایت چاپ رازک

پوستر دیواری

  • Max. file size: 64 MB.